Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Statut

STATUT

luty 2018 rok

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI

GLIWICKIEJ” zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu SPZG.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zrzeszającym

osoby fizyczne zainteresowane rozwojem miasta Gliwice i Ziemi Gliwickiej.

2. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Miłośników Ziemi

Gliwickiej, Towarzystwa Przyjaciół Gliwic oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi

Gliwickiej.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na terenie Gliwic i Ziemi Gliwickiej oraz Rzeczpospolitej

Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, respektuje w swoich statutowych działaniach porządek prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej i może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym działaniu.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci w pełnym brzmieniu swej nazwy i pieczęci

  okrągłej w otoku „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej”.

 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską ustanowioną

  na podstawie odrębnych przepisów.

– 1 –

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 6

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna oraz gastronomicczna, w tym w szczególności :

1. Upowszechnianie historii i współczesności Miasta Gliwice oraz Ziemi Gliwickiej

wśród mieszkańców i otoczenia.

2. Udział w rozwoju społeczno-kulturalnym i gospodarczym celem aktywizacji

Miasta i Ziemi Gliwickiej.

3. Skierowanie działań związanych z rozwojem miasta Gliwice i Ziemi Gliwickiej

do środowisk młodzieżowych poprzez szeroko pojętą edukację.

4. Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami oraz organizacjami reprezentującymi

środowiska kulturalne, gospodarcze i menadżerskie w kraju i za granicą.

5. Tworzenie form wymiany doświadczeń między Stowarzyszeniami i

reprezentantami życia społeczno-gospodarczego na Śląsku i w innych rejonach

Polski.

6. Wyrażanie opinii środowisk intelektualnych w sprawach nowych rozwiązań

społecznych, organizacyjnych, kulturalnych na terenie Gliwic i Ziemi Gliwickiej.

7. Udzielanie różnorodnego poparcia Członkom Stowarzyszenia posiadającym

znaczące osiągnięcia zawodowe i społeczno-kulturalne.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Umacnianie pozycji Stowarzyszenia poprzez współpracę z samorządem Gliwic

  oraz z samorządami gmin istniejących na Ziemi Gliwickiej.

 2. Inicjowanie a także prowadzenie badań dotyczących historii i rozwoju Gliwic

  i Ziemi Gliwickiej.

3. Inicjowanie rozwoju społecznego-kulturalnego oraz podejmowanie działań w tym

zakresie.

4. Organizowanie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

5. Organizowanie seminariów, wykładów i innych sposobów wymiany myśli.

6. Działanie na rzecz ochrony środowiska, zabytków kultury i prowadzenie działalności

oświatowej w tym zakresie.

7. Działanie zmierzające do aktywizacji oraz rozwoju amatorskich i profesjonalnych

środowisk twórczych.

– 2 –

8. Organizowanie – stosownie do aktualnych potrzeb – zespołów doradztwa fachowego w kreowaniu rozwoju Miasta i Ziemi Gliwickiej we współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz innych działań upowszechniających historię i osiągnięcia Miasta Gliwice i Ziemi Gliwickiej.

10. Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wiedzy członków

Stowarzyszenia, poprzez szeroką wymianę doświadczeń między specjalistami

instytucji funkcjonujących we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym,

z uwzględnieniem zasad i warunków obowiązujących w Unii Europejskiej

(wykłady, szkolenia, seminaria).

11. Prowadzenie działalności gastronomicznej.

§ 8

1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej jest :

1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z ).

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z ).

3) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

(PKD 47.61.Z ).

4) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z ).

5) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z ).

6) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z ).

7) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z ).

8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z ).

9) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów

telewizyjnych (PKD 59.13. Z).

10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.2).

11) Wynajem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

(PKD 68.20.Z ).

12) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery

(PKD 77.33.Z ).

13) Działalność związana z tłumaczeniem (PKD 74.30.Z ).

14) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z ).

15) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z ).

16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z ).

17) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

(PKD 85.51.Z ).

18) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z ).

– 3 –

19) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 85.89.B).

20) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z ).

21) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.2).

22) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z).

23) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 94.99.2).

24) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).

25) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12. Z).

26) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.B)

27) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A).

28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29. Z).

29) Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z).

30) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z).

31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

32) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A).

33) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z).

2. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej spośród

wymienionych w ustępie 1 tego paragrafu wymaga uprzedniego wpisu do

odrębnego rejestru, koncesji, licencji, zgody, zgłoszenia lub pozwolenia

Stowarzyszenie będzie prowadził dany rodzaj działalności gospodarczej

po uprzednim uzyskaniu wymaganego lub wymaganej prawem wpisu do

odrębnego rejestru, koncesji, licencji, zgody, zgłoszenia lub pozwolenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 9

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu dzieli się na :

– zwyczajne,

– wspierające,

– honorowe.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna

zainteresowana historią, współczesnością oraz rozwojem miasta Gliwice

i Ziemi Gliwickiej.

– 4 –

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, popierająca

cele statutowe Stowarzyszenia, zamierzająca wspierać Stowarzyszenie

organizacyjnie, finansowo oraz uczestniczyć w realizacji jego celów.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona

w wspieraniu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo

honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków.

§ 10

1. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji

Zarządu, po uprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskiej.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. korzystać z czynnego udziału i biernego prawa wyborczego do organów

  Stowarzyszenia,

 2. inicjowania działań służących realizacjic elóws tatutowych

  Stowarzyszenia, uczestniczenia w realizacji tych prac,

  c) nosić odznakę Stowarzyszenia,

d) brać udział w zebraniach za wyjątkiem posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

3. Członków wspierających, przyjmuje zwykłą większością głosów Rada

Stowarzyszenia, na podstawie złożonej deklaracji.

Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w ust. 2 pkt. b, c i d

niniejszego paragrafu.

4. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek

Zarządu lub Rady, osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji idei

Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do :

a) Przestrzegania zasad Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia.

b) Przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia społecznego

przy wykonywaniu obowiązków i korzystaniu z uprawnień statutowych.

c) Wniesienia wpisowego i opłacania składek członkowskich według wysokości

ustalonej przez Radę Stowarzyszenia.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Pisemnego wystąpienia Członka do Zarządu.

b) Skreślenia przez Zarząd z listy Członków z powodu zalegania zapłaty składek

przez jeden rok.

c) Wykluczenia na wniosek Komisji Rewizyjnej z powodu nieprzestrzegania

postanowień Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na jego

szkodę. Od Uchwały dotyczącej wykluczenia przysługuje Członkowi prawo

odwołania do Rady Stowarzyszenia.

– 5 –

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada Stowarzyszenia

c) Zarząd

d) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania, za wyjątkiem

Walnego Zebrania Członków.

4. Bieżące prace Stowarzyszenia organizuje sekretariat, zgodnie ze Statutem,

Regulaminem i Uchwałami organów Stowarzyszenia.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być

zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd

po akceptacji Rady co cztery lata a sprawozdawcze co roku.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków nie później niż dwa tygodnie przed

terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub

z inicjatywy Rady Stowarzyszenia bądź co najmniej 15% Członków

Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Członków i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się
w I terminie zgodnie z § 19 ust. 3, bądź w II terminie – jeżeli taki został ustalony –
niezależnie od ilości obecnych członków.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady Stowarzyszenia,

Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie oceny działalności tych organów.

– 6 –

3. Wybór :

 • Prezesa Zarządu

 • Rady Stowarzyszenia

 • Komisji Rewizyjnej

dokonywany w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków zgłaszanych przez organy

Stowarzyszenia lub poszczególnych Członków.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zdobywania nieruchomości oraz

praw majątkowych z nimi związanych, przy czym Walne Zebranie Członków może

przekazać kompetencje w tym zakresie Radzie Stowarzyszenia.

6. Ustalenie ilości Członków Rady Stowarzyszenia.

7. Zatwierdzanie Regulaminów Rady i Komisji Rewizyjnej .

§ 15

1. Rada Stowarzyszenia składa się z 15-30 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
W skład Rady wchodzą :

 • Prezes Zarządu, który przewodniczy Radzie Stowarzyszenia

 • Członkowie Rady

 1. W ramach Rady tworzone są sekcje i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

  Przewodniczącymi tych organów są członkowie Rady, powołani przez Zarząd.

3. Rada zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 16

Do kompetencji Rady należy :

 1. Ukierunkowanie całokształtu działalności.

 2. Uchwalanie rocznych planów działań i preliminarz wydatków.

 3. Zatwierdzanie okresowych Sprawozdań Zarządu.

4. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o podejmowanie uchwał

w sprawach nabywania i zbywania praw majątkowych w zakresie nie zastrzeżonym postanowieniami § 14 ust. 5, oraz zaciągania zobowiązań.

6. Przyznawanie – zgodnie z regulaminem – nagród honorowych.

7. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych statutem, zgodnie z celami

Stowarzyszenia.

8. Akceptacja dokumentów przygotowanych na Walne Zebranie Członków.

9. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Sekretariatu Stowarzyszenia.

– 7 –

§ 17

1. Zarząd Składa się z 5-9 członków, wybranych przez Radę Stowarzyszenia

spośród jej członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Na wniosek Prezesa – Zarząd wybiera ze swego grona 1 lub 2 Wiceprezesów.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane nie

później niż w ciągu czternastu dni od daty wyborów.

4. Do odwołania Członka Zarządu wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów

Rady Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Jeżeli w okresie między Walnymi Zebraniami Członków skład osobowy Zarządu

ulegnie zmniejszeniu poniżej określonego w § 17 ust. 1, Rada Stowarzyszenia

musi uzupełnić jego skład, ze swego grona.

 1. Informację o uzupełnieniu składu Zarządu, Rada Stowarzyszenia przedstawia na

  najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

 2. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków i Rady Stowarzyszenia.

 3. Podejmowanie bieżących inicjatyw w zakresie działalności Stowarzyszenia.

 4. Organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia w oparciu

  o uchwalone przez Radę roczne Plany Działania i Preliminarze Finansowe.

 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi

  przepisami.

 6. Podejmowanie Uchwał w sprawach przyjęcia Członków zwyczajnych.

 7. Kierowanie pracami Sekretariatu Stowarzyszenia poprzez Kierownika Biura

  Zarządu SPZG.

 8. Przedkładanie Radzie okresowych Sprawozdań.

 9. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków.

§ 20

1. Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje osobiście i honorowo.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych

z pracą w Zarządzie oraz diety. Stawki diet ustala Rada SPZG.

– 8 –

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż jeden

raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub Członek

Zarządu.

O terminie i szczegółowym porządku obrad Członkowie Zarzadu zawiadamiani są

najpóźniej na jeden tydzień przed określonym terminem posiedzenia za pomocą

poczty elektronicznej, jeżeli wyrazili zgodę na taką formę zawiadomienia lub

listownie.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie może nastąpić ustnie i bez

zachowania wymaganego terminu.

Kierownik Biura Zarządu SPZG uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy Członków Zarządu na zwołanych przyjętym trybem posiedzeniach.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół jest przedstawiany Członkom

Zarządu na następnym posiedzeniu Zarządu.

5. O pozostałych sprawach dotyczących Zarządu rozstrzyga Regulamin Zarządu.

§ 22

1. Kierownik Biura Zarządu SPZG podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa

zakres jego obowiązków.

Umowę o pracę z Kierownikiem podpisuje Prezes, ustalając warunki płacy i pracy.

2. Kierownik, dokonuje czynności prawnych w zakresie umów o pracę pracowników

Biura Stowarzyszenia, w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

3. Do zadań Biura Zarządu SPZG należy organizowanie od strony technicznej

i finansowej prac organów statutowych i innych organów kolegialnych działających

zgodnie z § 15 pkt. 2.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli niepodlegającym Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie

Członków zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów w obecności

przynajmniej dwóch osób.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

6. W przypadku ustąpienia Członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego

powodu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo powołania nowego Członka do

czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków.

– 9 –

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności

Stowarzyszenia w szczególności spraw finansowych.

2. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem

Stowarzyszenia.

3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Sprawozdania ze swej działalności

i wydanych orzeczeniach oraz wnioskowanie w sprawach udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie

absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

§ 25

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin przez nią uchwalony.

§ 26

Rolę Sądu Koleżeńskiego pełni Komisja Rewizyjna

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK

§ 27

1. Stowarzyszenie pokrywa koszty swej działalności i zabezpieczenia majątku z

następujących źródeł :

1) składek członkowskich,

2) odsetek i innych dochodów z wkładów finansowych Stowarzyszenia,

3) nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności : spadków, darowizn, zapisów,

4) subwencji oraz dotacji,

5) wpływów z opłat za usługi.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie

z obowiązującymi przepisami w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Dochód z tej działalności będzie przeznaczony wyłącznie na działalność

statutową.

– 10 –

§ 28

Członkowie Stowarzyszenia nie mają żadnych praw do majątku Stowarzyszenia.

§ 29

Majątkiem są wszystkie nieruchomości i ruchomości uzyskane w toku działalności Stowarzyszenia zakupione lub przekazane przez ofiarodawców.

§ 30

Za prawidłową gospodarkę funduszami i majątkiem odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 31

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej :

1) nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego Członków lub pracowników oraz ich osób bliskich,

2) nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich Członków lub pracowników oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach.

§ 32

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA

§ 33

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10 000,00 złotych (słownie : dziesięć tysięcy złotych), w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są :

1) Prezes i Kierownik Biura Zarządu SPZG,

2) Wiceprezes i Kierownik Biura Zarządu SPZG,

3) upoważniony przez Prezesa i Kierownika Biura Zarządu SPZG pełnomocnik,

4) upoważniony przez Wiceprezesa i Kierownika Biura Zarządu SPZG pełnomocnik,

5) Prezes lub Wiceprezes z Członkiem Zarządu.

– 11 –

ROZDZIAŁ VII

ODPOWIEDZIALNOĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

§ 34

Stowarzyszenie odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.

§ 35

Odpowiedzialność majątkiem osobistym Członka Zarządu oraz odpowiedzialność Członków Stowarzyszenia za jego zobowiązania jest wyłączona, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU

§ 36

Zmian w Statucie dokonuje na podstawie Uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia podjętej większością dwóch trzecich głosów Członków obecnych.

§ 37

O zamiarze dokonania zmian i ich terści należy poinformować Członków w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ IX

CZŁONKOSTWO W INNYCH ORGANIZACJACH

§ 38

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji , zrzeszających organizacje

o celach podobnych i zbieżnych z celami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

– 12 –

§ 39

Uchwałę o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 38 podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ X

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie Uchwały Walnego

Zgromadzenia Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków w celu rozwiązania Stowarzyszenia zwołuje

Zarząd :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby Członków zwyczajnych

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 41

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia polegający na rozstrzygnięciu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 42

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia Uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do

głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada bezwzglądną większością głosów

Członków obecnych.

§ 43

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator lub likwidatorzy wyznaczeni Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

– 13 –

§44

Majątek pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Stowarzyszenia i nie przeznaczony na konkretne cele będzie przeznaczony na wniosek Zarządu Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków dla jednej lub kilku instytucji/organizacji której celami statotowymi są zbieżne z celami statowymi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe dotyczące Stowarzyszeń w Polsce.

– 14 –